Lượt xem: 272
Thông báo về cuộc thi làm video bằng tiếng Nhật cho học sinh
In trang

HỖ TRỢ HỌC SINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN GIA THIỀU LÀM VIDEO TIẾNG NHẬT THAM DỰ CUỘC THI

TỔ CHỨC BỞI QUỸ GIAO LƯU VĂN HÓA NHẬT BẢN VÀ QUỸ KAMENORI NHẬT BẢN